Bolaget hade haft större fokus på kostnader för inköp av direkt material, än på indirekt material. I den senare kostnadsmassan bedömdes ligga stora potentiella besparingar. I denna typ av problemställning är det viktigt att starta med en faktabaserad analys. Samtidigt måste hänsyn tas till organisationens speciella förutsättningar. Level21 använder alltid beprövade metoder och verktyg, i kombination med kundens speciella behov.

Level21 analyserade och strukturerade materialkostnaderna, samt identifierade områden med störst effekt på totala kostnadsmassan. En tvärfunktionell grupp sattes samman med personal från kunden och som leddes av Level21. Mål formulerades per produktgrupp. Grundorsaker analyserades och kostnadsdrivare identifierades. Förhandlingar genomfördes med identifierade leverantörer. Måluppfyllnad följdes upp och säkerställdes. Samtidigt med analysarbetet genomfördes förbättringsaktiviteter inom intern materialförsörjning.

Resultatet blev en reduktion av materialkostnaden och effektivare leveranskedja. Genom att arbeta nära och tillsammans med organisationen utvecklades också organisationens egen kompetens och förmåga.

På detta sätt skapas hållbara resultat.