Koncernen fattade ett strategiskt beslut att utvärdera hur tillväxten inom ett affärsområde kunde accelereras. Dock saknades kompetens och resurser för att på egen hand genomföra analysen samt lägga fast ambition och plan för aggressiv tillväxt.

En konsult från Level21 tillsattes som  ansvarig för tillväxtprogrammet och senare som produktchef för affärsområdet. Konsulten fick syfte och mål med uppdraget definierat och satte sedan självständigt igång analysen med frekventa uppdateringar med koncernledning. Ett första steg var att säkra ökad förståelse och medverkan från nyckelpersoner inom koncernen.

För att uppnå snabbt genomförande bedrev konsulten tre parallella aktiviteter: Kundbehoven på en global marknad analyserades, affärsområdets organisation utvecklades och förstärktes samt diskussioner genomfördes kring hur produktportföljen kunde förnyas med snabbare tempo.

Uppdraget var en balans mellan dels befintlig verksamhet, dels framtagning av en ny affär och nya innovativa produkter för att accelerera tillväxten. Den uppenbara risken för strategigap hanterades professionellt då organisationens förmåga måste gå hand i hand med ledningens och styrelsen förväntningar och identifierade tillväxtmöjligheter.

Tillväxten inom utvalda territorier har ökat med +30% med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.