DET HÄR HAR VI GJORT TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER

 • Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund

  Bolaget hade åtagit sig ett leveransprojekt av rekordstor omfattning mot en strategisk kund. Rätt snabbt in i projektet insåg ledningen att förmågan att driva tvärfunktionella leveransprojekt tillsammans med övrig verksamhet inte var tillräcklig. Innan kunden drabbades tog man extern hjälp.

  Level21 tillsatte först en erfaren projektledare som omedelbart styrde upp projektet. Samtidigt startade en annan konsult från Level21 en tvärfunktionell kartläggning tillsammans med bolagets personal av befintligt projektstyrning och metodik. Dessutom coachade en konsult ur Level21s ledning bolagets VD och ledningsgrupp.

  Efter en period kunde den ena konsulten från Level21 ta ett steg tillbaka och överlämna projektledningen till en anställd vid bolaget, dock med fortsatt coaching och projektstöd. Den andre konsultens kartläggningen hade resulterat i ett förbättringsprogram, inklusive utbildning, som efter beslut inom ledningsgruppen inleddes på relativt bred front. Coaching av VD och ledningsgrupp fortsatte månadsvis.

  Vid utmaningar av detta slag måste åtgärder genomföras omedelbart för att minimera risk för kundstörningar, samtidigt som det måste säkras att berörd personal hänger med i de relativt snabba förändringar som krävdes. Kundprojektet är nu på banan och utmaningarna är av normal karaktär.

 • Effektivare hantering av projektportfölj

  Bolaget hade problem med försenade projekt, resurskonflikter och otydligt styrgruppsarbete. Projekt för nya affärer fick inte sällan stå tillbaka för akut hantering av dagens problem. Ledningen beslöt att ta hjälp för att förbättra projekt- och projektportföljstyrning.

  Level21 kartlade relevanta faktorer som styr projekt och säkrade en tvärfunktionell process för produkt- och teknik-roadmaps. Objektiva urvalsmetoder för styrgrupper infördes, tillsammans med förbättrad resursstyrning. Utveckling av metodik och arbetssätt kompletterades med utveckling av kompetens och ledarskap. Avgörande för framgång inom detta område är styrning, arbetssätt, kultur och transparens.

  Det förbättrade arbetssättet testades i verkligt projekt och implementerades tillsammans med kunden. Metodiken dokumenterades i en projekthandbok.

  Resultatet blev en välförankrad projektportfölj som stödjer företagets strategi och som är anpassad till verklig genomförandeförmåga. Besluten blev bättre genom ökad transparens. Genom att minska antalet projekt som drevs parallellt ökade snabbheten inom organisationen och för projekten.

 • Accelererad tillväxt inom affärsområde

  Koncernen fattade ett strategiskt beslut att utvärdera hur tillväxten inom ett affärsområde kunde accelereras. Dock saknades kompetens och resurser för att på egen hand genomföra analysen samt lägga fast ambition och plan för aggressiv tillväxt.

  En konsult från Level21 tillsattes som  ansvarig för tillväxtprogrammet och senare som produktchef för affärsområdet. Konsulten fick syfte och mål med uppdraget definierat och satte sedan självständigt igång analysen med frekventa uppdateringar med koncernledning. Ett första steg var att säkra ökad förståelse och medverkan från nyckelpersoner inom koncernen.

  För att uppnå snabbt genomförande bedrev konsulten tre parallella aktiviteter: Kundbehoven på en global marknad analyserades, affärsområdets organisation utvecklades och förstärktes samt diskussioner genomfördes kring hur produktportföljen kunde förnyas med snabbare tempo.

  Uppdraget var en balans mellan dels befintlig verksamhet, dels framtagning av en ny affär och nya innovativa produkter för att accelerera tillväxten. Den uppenbara risken för strategigap hanterades professionellt då organisationens förmåga måste gå hand i hand med ledningens och styrelsen förväntningar och identifierade tillväxtmöjligheter.

  Tillväxten inom utvalda territorier har ökat med +30% med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.

 • Minskade kostnader för indirekt inköp

  Bolaget hade haft större fokus på kostnader för inköp av direkt material, än på indirekt material. I den senare kostnadsmassan bedömdes ligga stora potentiella besparingar. I denna typ av problemställning är det viktigt att starta med en faktabaserad analys. Samtidigt måste hänsyn tas till organisationens speciella förutsättningar. Level21 använder alltid beprövade metoder och verktyg, i kombination med kundens speciella behov.

  Level21 analyserade och strukturerade materialkostnaderna, samt identifierade områden med störst effekt på totala kostnadsmassan. En tvärfunktionell grupp sattes samman med personal från kunden och som leddes av Level21. Mål formulerades per produktgrupp. Grundorsaker analyserades och kostnadsdrivare identifierades. Förhandlingar genomfördes med identifierade leverantörer. Måluppfyllnad följdes upp och säkerställdes. Samtidigt med analysarbetet genomfördes förbättringsaktiviteter inom intern materialförsörjning.

  Resultatet blev en reduktion av materialkostnaden och effektivare leveranskedja. Genom att arbeta nära och tillsammans med organisationen utvecklades också organisationens egen kompetens och förmåga.

  På detta sätt skapas hållbara resultat.

 • Interimschef som implementerade förändringar

  Level21, som samarbetar med professor Robert G. Cooper, genomförde en analys av bolagets utvecklingsprocess enligt PI-assessor. Ledningen beslutade, med denna analys som grund, bl a att omorganisera utvecklingsavdelningen och inrätta flera nya chefstjänster. En av konsulterna från Level21 tillsattes sedan som interimschef för en ny mellanchefstjänst, med uppgift att utveckla och implementera tjänsten.

  I en förändring av denna typ är det kritiskt att hantera det strategigap som riskerar uppstå när ledningen beslutar om en större förändring av befintlig organisation.  Konsulten från Level21 hade också att hantera en utmaning kring tvåbenthet i och med att organisationen måste fortsätta utveckla befintliga produktfamiljer, men inom en ny organisation.

  Analysen innebar inte bara en omorganisation utan också utveckling av såväl processer som berörda individer. Ytterligare en konsult från Level21 engagerades som chefscoach till nya chefer, kombinerat med processutveckling och utbildning inom relevanta områden.

  Utöver detta tog företaget in en 3:e konsult från Level21 som satte fart på aktiviteter som gått i stå.

  Level21 överlämnade en fungerande organisation till den nye fast anställde chefen.

Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund
Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund
Effektivare hantering av projektportfölj
Effektivare hantering av projektportfölj
Accelererad tillväxt inom affärsområde
Accelererad tillväxt inom affärsområde
Minskade kostnader för indirekt inköp
Minskade kostnader för indirekt inköp
Interimschef som implementerade förändringar
Interimschef som implementerade förändringar